ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินพระปรางค์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ กองช่าง 10
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินพระปรางค์ กองช่าง 18
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลเนินพระปรางค์ กองช่าง 12
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร จาก คสล.ให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ ๓ จากทางหลวงชนบท ๒๐๕๐ (ข้างบ้านนางบุญยืน คล้ายสีทอง ) ถึง หมู่ ๒ ( บ้านหวายสอ ) กองช่าง 210
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ตำบลเนินพระปรางค์ จำนวน 5 เส้นทาง กองช่าง 287
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ภายในตำบลเนินพระปรางค์ ฯ กองช่าง 281
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง 54
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ และโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินพระปรางค์ กองช่าง 63
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 2 สายรอบอ่างเก็บน้ำหวายสอ ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี กองช่าง 51
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๒ สายรอบอ่างเก็บน้ำหวายสอ ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองช่าง 260
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.เนินพระปรางค์ 49
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ ขนาด 8.00x11.50 เมตร สำนักปลัด 94
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 2-4 ตำบลเนินพระปรางค์ จำนวน 8 เส้นทาง กองช่าง 177
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสไลด์ หมู่ที่ 2 สายบ้านนายรุ่งฤทธิ์ บัวกลิ่น ถึง แยกสามขา ยาว 60.00 เมตร กองช่าง 192
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรจาก คสล.เดิม เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 4 สายบ้านนายสุชาติ เดชรุ่ง ถึง เขตเทศบาลสองพี่น้อง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 145.00 เมตร กองช่าง 279
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน ( แบบโซล่าเซลส์ ) ภายในตำบลเนินพระปรางค์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๕ จุด,หมู่ที่ ๓ จำนวน ๕ จุด,หมู่ที่ ๔ จำนวน ๕ จุด รวม ๑๕ จุด กองช่าง 74
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 5 จากข้างบ้านนายบุญช่วย น้ำใจเพชร ถึง บ้านนายทองโปรย คนใจดี กว้าง 3.00 เมต ยาว 1,000 เมตร กองช่าง 70
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 1 จากบ้านนายไฉน พุทธรักษา ถึง บ้านายสมนึก พุทธรักษา กว้าง 3.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร กองช่าง 283
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนายต๋อย ถึ งบ้านนายไพบูรณ์ กิจติกุลชนก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กองช่าง 66
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างแบบโซล่าเซลส์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 จำนวน 14 จุด กองช่าง 303
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากลานตากข้าว ถึง ดอนจิกโค้ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 197.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงดำเนินการจาก กม.0+135-0+332 กองช่าง 65
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านนายเริงศักดิ์ ล้ำเลิศ ถึง บ้านนายฉลอง ปานศรีแก้ว (ต่อจาก คสล.เดิม) กว้าง 3.50 เมตร ยา 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กองช่าง 74
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมซอมระบบเสียงตามสายและระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองช่าง 287
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 2-5 ตำบลเนินพระปรางค์ จำนวน 7 เส้นทาง ใช้ปริมาณหินคลุก 310 ลบ.ม. กองช่าง 72
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนางจุล ใจโต ถึง สะพาน คสล.อ่างเก็บน้ำหวายสอ กองช่าง 151
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-ไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 10 ชุด กองช่าง 64
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 3 จากบ้านนางลิ้นจี่ ใจตรง ถึง บ้านนายปรีชา ใจซื่อ กว้าง 2.80 เมตร ยาว 870.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ประมาณหินคลุก 170 ลบ.ม. กองช่าง 72
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลเนินพระปรางค์ จำนวน 2 โครงการ กองช่าง 80
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ กองช่าง 271
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนายแวว ใจตรง ถึง อ่างเก็บน้ำหวายสอ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กองช่าง 110

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251