คณะผู้บริหาร อบต.เนินพระปรางค์


 

นายนเรศ บัวกลิ่น
นายกอบต.เนินพระปรางค์
โทร.089-9118108
 

 

 
นายศานติบูรณ์ ภากรโพธิ์ศรีทอง
รองนายกอบต.เนินพระปรางค์
โทร.081-9812980
 
 

 
นายวินัย สีสำลี
รองนายกอบต.เนินพระปรางค์
โทร.081-1907791 

นายสิทธิพงษ์ จันทร์ฉาย
เลขานุการนายกอบต.เนินพระปรางค์
โทร. 089-2339121
alt


- ว่าง -
ปลัดอบต.เนินพระปรางค์

นางวรรณกันต์  รัตนบุรัมย์
รองปลัด อบต.เนินพระปรางค์
โทร. 
085-8332527


 

 

 
น.ส.ณัฐธยาน์ แก้วพริ้งเดชากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 085-2944778
 
 
alt
 
นางสรัลรัศม์  สุวรรณปทุมเลิศ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-1966303
 

 
นายมาโนช  สังเกตการณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 064-2204114
 
 

 
นางณัฐธมน  อุ่มมล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร. 086-1635619

 

 
นางณัฐธมน  อุ่มมล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 086-1635619

 
alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251