ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง รับสมัตรบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง รับสมัตรบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

Attachments:
Download this file (สำนัก.pdf)สำนัก.pdf[ ]3811 Kb

ขอประชาสัมพันธ์การอนุเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้

                    ตามที่  กระทรวงมหาดไทย  ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ตามระเบียบดังกล่าวกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติดังนี้ 

                   ๑.พิจารณาสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารักษาพยาบาล ณ  สถานพยาบาลของรัฐได้  โดยผู้ยากไร้ต้องดำเนินการขอรับการสงเคราะห์จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อน

                   ๒.หากได้รับการสงเคราะห์ตามข้อ  ๑  แล้ว  แต่ไม่เพียงพอองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถให้ความอนุเคราะห์เพิ่มเติมได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ  ๒,๐๐๐  บาทต่อคน  และไม่เกินสามครั้งต่อคนต่อปีงบประมาณ  หากเกินกว่าสามครั้งให้ขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณี

                    จึงขอประชาสัมพัน์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีย้ายที่อยู่ใหม่

ประกาศ

ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กรณีย้ายที่อยู่ต้องลงทะเบียน

ณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ทันที่

นับตังแต่วันที่ย้ายหรือภายในเดือนพฤศจิกายนในปีนั้น

เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่อง  (กรณีย้ายที่อยู่ใหม่)

Attachments:
Download this file (ประกาศผู้สูงอายุกรณีย้ายที่อยู่ใหม่.pdf)ประกาศผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีย้ายที่อยู่ใหม่[ประกาศผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีย้ายที่อยู่ใหม่]66 Kb

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านนายเริงศักดิ์ ล้ำเลิศ ถึง บ้านนายฉลอง ปานศรีแก้ว (ต่อจาก คสล.เดิม) กว้าง 3.50 เมตร ยา 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านนายเริงศักดิ์   ล้ำเลิศ ถึง บ้านนายฉลอง  ปานศรีแก้ว (ต่อจาก คสล.เดิม) กว้าง 3.50 เมตร ยา 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (img035.pdf)img035.pdf[ ]413 Kb

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

คุณพอใจ อบต.เนินพระปรางค์ ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251