คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์

คู่มือ การจดทะเบียนพาณิชย์

คู่มือการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

คู่มือการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเนินพระปรางค์
ตาบลเนินพระปรางค์ อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งคำขวัญต่อต้านการทุจริตประจำจังหวัดเข้าประกวดเนื่องในโอกาสจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)วันที่ 9 ธันวาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจส่งคำขวัญเข้าประกวดโดยส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 1 ชิ้น ผลงาน  พิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษ A 4 โดยระบุชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ชัดเจนและติดต่อได้ รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (img053.pdf)img053.pdf[ ]798 Kb

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์

                          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์  

 
                                 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์    มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศัยอำนาจตามความในข้อ  18,19  และข้อ  19  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  27  กรกฎาคม  2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง     (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 


                               องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ในตำแหน่งดังต่อไปนี้  

1.  ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ

       - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  สังกัด กองช่าง  จำนวน  1  อัตรา

         อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,500.- บาท

1.2 พนักงานจ้างทั่วไป

       - ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  สังกัด สำนักปลัด  จำนวน  1  อัตรา

         อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000.- บาท

- ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  สังกัด กองการศึกษาฯ   จำนวน  1  อัตรา

         อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000.- บาท

รายละเอียด ขั้นตอน การสมัคร การสอบคัดเลือก สามารถดูได้จากเอกสารแนบท้ายมานี้

Attachments:
Download this file (imgประกาศสอบ.pdf)imgประกาศสอบ.pdf[ ]1487 Kb

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ ขอประชาสัมพันธ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
คุณพอใจ อบต.เนินพระปรางค์ ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251